Informace pro rodiče

31.10.2017 08:51

Vážení rodiče,

dne 7. 12. 2017 proběhnou v budově školy od 6:30 do 7:30 a od 12:00 do 16:00 hodin volby dvou členů školské rady pro období 2018 - 2020. K volbě je oprávněn každý zákonný zástupce žáka Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace. Volby proběhnou anonymně. Voleni budou navržení kandidáti. Níže uvedený návrh kandidáta vhoďte do označené urny nejpozději do 10. 11. 2017. Navržení kandidáti budou uvedeni na volebním lístku. Volební lístek obdrží zákonný zástupce v den voleb od třídní učitelky oproti podpisu. Podrobné informace jsou k dispozici na nástěnce ZŠ.  

 

—————

Zpět