Školní poradenské pracoviště
školní rok 2021/2022

 

Výchovný poradce pro I. stupeň:

Mgr. Dagmar Gomolová

Tel: 558 989 030, 739 370 108, email: zastupcereditelky@zsmiru.cz

Konzultační hodiny: středa 14:00 – 15:00 hod.


 

Školní metodik prevence:

Mgr. Bc. Jolana Niemczyková

Tel: 558 989 030, email: j.niemczykova@zsmiru.cz

Konzultační hodiny: středa 14:00 – 15:00 hod.


 

Školní speciální pedagog: Mgr. Nina Cimbolincová

email: n.cimbolincova@zsmiru.cz

Dochází do školy na reedukaci žáků v předem domluvených termínech.


 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje:

 • poradenství žákům v oblasti učebních postupů

 • poradenství zákonným zástupcům žáka v oblasti výchovy
  a vzdělávání

 • poradenství při školní neúspěšnosti

 • poradenství při prevenci a řešení sociálně patologických jevů

 • poradenství žákům v obtížných životních situacích, žákům přicházejícím z jiné školy

 • poradenství související s integrací žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, žáka z odlišného kulturního prostředí a žáka se sociálním znevýhodněním

 • poradenství ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaných žáků

 • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení

 • spolupráci s dalšími odbornými institucemi

 

Škola v rámci prevence nežádoucího chování realizuje mj. třídnické hodiny (s tématy a aktivitami k podpoře tolerance k odlišnostem, podpoře kladných vztahů ve třídě, kladného třídního a školního klima,
k podpoře osobního bezpečí a zdravého životního stylu, k podpoře prevence kyberšikany a šikany apod.). Ve výuce jsou používány moderní metody a formy. Žáci pracují samostatně, ve dvojici, ve skupinkách, ale také např. zapojováním do soutěží či přípravy kulturního vystoupení pro spolužáky, děti MŠ či rodičovskou veřejnost jako kolektiv třídy/školy.

Škola si zakládá na dobré spolupráci s rodiči, partnery, zřizovatelem, školskou radou a spolky rodičů při všech ZŠ v rámci své organizace.