Školní poradenské pracoviště

Ve školním poradenském pracovišti působí:

Mgr. Dagmar Gomolová, výchovný poradce - 558 989 030, zastupcereditelky@zsmiru.cz

Mgr Dagmar Byrtus, školní metodik prevence - 558 330 676, zsosuvky@zsmiru.cz

 

Ve škole dále působí:

Mgr. Nina Cimbolincová, speciální pedagog - 558 346 353

 

 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje:

  • poradenství žákům v oblasti učebních postupů
  • poradenství zákonným zástupcům žáka v oblasti výchovy a vzdělávání
  • poradenství při školní neúspěšnosti
  • poradenství při prevenci a řešení sociálně patologických jevů
  • poradenství žákům v obtížných životních situacích, žákům přicházejícím z jiné školy
  • poradenství související s integrací žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, žáka z odlišného kulturního prostředí a žáka se sociálním znevýhodněním
  • poradenství ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení
  • spolupráci s dalšími odbornými institucemi

Škola v rámci prevence nežádoucího chování realizuje mj. třídnické hodiny (s tématy a aktivitami k podpoře tolerance k odlišnostem, podpoře kladných vztahů ve třídě, kladného třídního a školního klima, k podpoře osobního bezpečí a zdravého životního stylu, k podpoře prevence kyberšikany a šikany apod.). Ve výuce jsou používány moderní metody a formy. Žáci pracují samostatně, ve dvojici, ve skupinkách, ale také např. zapojováním do soutěží či připravy kulturního vystoupení pro spolužáky, děti MŠ či rodičovskou veřejnost jako kolektiv třídy/školy.

Škola si zakládá a dobré spolupráci s rodiči, partnery, zřizovatelem, školskou radou a spolky rodičů při všech ZŠ v rámci své organizace.